Looptijd, tarief en verlenging

 • Lidmaatschappen starten en eindigen op de eerste overeengekomen dag benoemd en genoteerd in Plan Plan.
 • Lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd per maand, tenzij schriftelijk/via de E-mail anders overeengekomen.
 • Het tarief voor verlenging kan afwijken van het eerder overeengekomen tarief. De juiste tarieven staan op de website vermeld.
 • De contributie van het lidmaatschap wordt jaarlijks volgens consumentenprijsindex met een maximum van 5% verhoogd. Prijsaanpassingen worden via de website, of per e-mail gecommuniceerd.

Betalingsverplichting

 • De maandcontributie wordt  automatisch afgeschreven van het door de sporter opgegeven bank-of gironummer.
 • Bij de eerste maandbetaling wordt naast de maandcontributie voor nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld / administratiekosten  geïncasseerd van € 10,00
 • Bij verlies kan je een nieuwe pas aanschaffen voor het bedrag van € 3,50
 • De sporter dient ten tijde van de incasso voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben staan.
 • De sporter is zelf verantwoordelijk voor het slagen van de incasso. Een tweede mislukte incasso (storno) binnen 6 maanden kost € 10,-. Deze kosten worden bij de incasso van de volgende maandcontributie opgeteld en geïncasseerd.
 • Indien de sporter de betalingsverplichtingen meer dan twee maal niet of niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is Sportcentrum Flidunen bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het gehele verschuldigde bedrag tot het einde van het lidmaatschap, vermeerderd met de wettelijke rente.
 • De sporter ontvangt via de mail een bericht waarin hem de toegang tot het sporten wordt ontzegd, totdat de gehele betalingsachterstand is weggewerkt.
 • Bij niet tijdig betalen worden tevens administratiekosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,00
 • Deze kosten zijn door de sporter verschuldigd, zodra Sportcentrum Flidunen de vordering bij een incassobureau heeft ondergebracht.
 • Een door de sporter ná verzuim gedane betaling wordt allereerst in mindering gebracht op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.

Opzegging, overdracht lidmaatschap 

 • Opzeggen doe je MINIMAAL één maand van te voren, voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarop je je abonnement wilt opzeggen.
 • Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op de website van Sportcentrum Flidunen en dient door de sporter ingevuld en verstuurd dient te worden.
 • De sporter die opzegt, ontvangt via de E-mail een bevestiging met de stopdatum van het abonnement.
 • Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij her-inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
 • Na het beëindigen van het lidmaatschap dient de sportpas ingeleverd te worden bij de balie van Sportcentrum Flidunen.
 • Indien de pas niet wordt ingeleverd wordt er € 5,00 in rekening gebracht.

Verplichtingen van de leden

 • Sportcentrum Flidunen pasjes zijn strikt persoonlijk.
 • Het is niet toegestaan pasjes uit te lenen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dient de sporter tegen betaling van €10,- een nieuwe pas te kopen bij de balie.
 • Sportcentrum Flidunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de pas.
 • Zonder de Sportcentrum Flidunen pas heeft de sporter geen toegang tot Sportcentrum Flidunen. Het is verplicht voor aanvang van iedere training de kaart door de kaartlezer te halen.
 • Sportcentrum Flidunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje, de kleedkamer of een andere ruimte binnen het Sportcentrum ontvreemd zijn.
 • Na de training dient de sporter om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.
 • Sportcentrum Flidunen behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van de directie van Sportcentrum Flidunen, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden, huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de sporter de toegang te weigeren.
 • De sporter heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaalde contributie of entreegeld onverminderd de aanspraak van Sportcentrum Flidunen tot betaling van de contributie tot de einddatum van de overeenkomst.

 Aansprakelijkheid

 • Leden dienen een goede gezondheid te hebben bij aanvang van het lidmaatschap.
 • In geval van twijfel adviseren we een bezoek aan uw huisarts voor een medische keuring. Iedere sporter dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van team Sportcentrum Flidunen na te leven.
 • Sportcentrum Flidunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten.
 • Indien de sporter niet bekend is met de werking van de apparatuur, zal hij/zij pas tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor instructies heeft verkregen middels een proefles
 • Sportcentrum Flidunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 • Sportcentrum Flidunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij Sportcentrum Flidunen. Deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Sportcentrum Flidunen geboden faciliteiten is geheel voor eigen risico van de sporter.
 • Voor zover de sporter enige aanspraak tegen Sportcentrum Flidunen geldend mocht willen maken, gaat deze aanspraak niet verder dan waarvoor Sportcentrum Flidunen is verzekerd.