VOORWAARDEN ZWEMLESSEN SPORTCENTRUM FLIDUNEN

  • Om te kunnen starten met het volgen van zwemles bij Sportcentrum Flidunen dien je het online inschrijfformulier in te vullen en te versturen naar het Sportcentrum.
  • De inschrijfkosten bedragen €15,-
  • Wij houden een minimale leeftijdsgrens aan van 2 jaar voor het volgen van Ouder&Kind zwemmen, en een leeftijd van 4,5 jaar om te starten in niveau 1 van het Zwem ABC. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden van deze leeftijdsgrens af te wijken.
  • Elk kind dat start met het zwem ABC begint in niveau 1, tenzij het kind van de vaste wal naar Vlieland verhuist en op Vlieland zijn/haar zwemlessen vervolgt. In dat geval kan het kind een proefzwemles volgen, waarna een zweminstructeur bepaalt in welk niveau het kind geplaatst wordt.
  • Bij voldoende aanbod van nieuwe leerlingen zal er na ieder lessenblok van 7 lessen gestart worden met een nieuwe niveau 1 groep.
  • Bij onvoldoende aanbod wordt het kind op de wachtlijst geplaatst tot er voldoende leerlingen zijn om een nieuwe groep te starten.
  • Indien van toepassing wordt er na ieder lessenblok van 7 lessen diploma gezwommen.
  • Sportcentrum Flidunen streeft naar een minimale groepsgrootte van 5 leerlingen. Het maximum aantal leerlingen in één groep is 12. Het Sportcentrum behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, hiervan af te wijken.
  • De zwemlessen worden vooraf per reeks via automatische incasso betaald.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het slagen van de incasso. Voor een tweede mislukte incasso (storno) binnen 6 maanden worden € 10,- administratiekosten gerekend. Deze kosten worden bij de incasso van de volgende contributie opgeteld en geïncasseerd.
  • Indien de klant de betalingsverplichtingen meer dan twee maal niet of niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is Sportcentrum Flidunen bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het gehele verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente.
  • De klant ontvangt via de mail een bericht waarin hem de toegang tot het zwemles wordt ontzegd, totdat de gehele betalingsachterstand is weggewerkt.
  • Ouders ontvangen steeds voor aanvang van de eerste les een informatiebrief met up-to-date informatie aangaande de zwemlessen. Wij stellen het verplicht deze informatie goed door te lezen en de regels te respecteren.
  • Ouders en leerlingen worden via het online volgsysteem PlanPlan op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling.
  • Elke vijfde les is een kijk les. De laatste 10 minuten kunnen ouders en belangstellenden aan het bad plaatsnemen om de vorderingen van de leerling te bekijken. Er is ruimte voor een korte toelichting van de zweminstructeur.
  • Indien ouders/voogden uitgebreidere informatie willen, of een toelichting, kunnen zij hierom verzoeken via een mail aan zwemles@sportcentrumflidunen.nl.
  • Ouders dienen de zwem hal tijdens en bij wisseling van de lessen niet te betreden.
  • Sportcentrum Flidunen heeft in november 2013 van het NRZ (Kennisinstituut voor de zwembranche in Nederland) de waardering “zeer goed” ontvangen. Wij zijn hier uiteraard heel blij mee en doen ons uiterste best deze kwaliteit te behouden. We staan altijd open voor tips en ideeën. Deze mail je naar: zwemles@sportcentrumflidunen.nl